!!!OZNAM ODDIELOVÉ POPLATKY!!!

!!!OZNAM ODDIELOVÉ POPLATKY!!!
Oddielový poplatok za hráča slúži na zabezpečenie chodu a tréningového procesu hráčov v klube Mládež HC 46 Bardejov.
Oddielový poplatok  za daný mesiac sú povinný uhradiť všetci hráči
!

Uhradenie oddielového poplatku v určenej lehote je podmienkou na ďalšie trvanie registrácie hráča v novej sezóne 2021/2022 (t. j. nezaplatenie oddielového poplatku môže znamenať dočasné obmedzenie športovej činnosti alebo aj zánik registrácie hráča v klube).


Poplatky sú splatné stále k 15. v danom mesiaci, počnúc týmto mesiacom máj 2021.

Juniori – 40€, 5. – 9.ročník 35€, 3. – 4. ročník 30 €, 0. – 2 ročník 25€

– oddielové poplatky je potrebné uhrádzať na bankový účet hokejového klubu

– Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

– Číslo účtu: IBAN SK 21 0900 0000 0051 2571 3007

V správe pre prijímateľa uvádzať:

– meno a priezvisko hráča

– kategória hráča

– variabilný symbol hráča (pokiaľ mu bol pridelený)