Dočasné uzatvorenie prevádzky zimného štadióna

Vec : Potvrdenie o dočasnom uzatvorení prevádzky zimného štadióna.
Vzhľadom na pozitívny test na Corona vírus u hráča dorasteneckej vekovej kategórie zo dňa 28.09.2020, Váš oznam o prerušení tréningového procesu na dobu neurčitú, v náväznosti na prerušenie výučby na základných školách a prijatia mimoriadnych ochranných opatrení Mestským krízovým štábom v Bardejove z dôvodu ochrany zdravia pred jeho ďalším šírením, ako aj skutočnosti, že v medziobdobí nastúpil na povinnú karanténu aj zamestnanec zimného štadióna, ktorý bol v priamom kontakte s pozitívne testovanou osobou v rodine, bol dočasne pozastavený chod prevádzky zimného štadióna. na dobu potrebnú k nutnej ochrane zdravia tak Vašich zverencov, ako aj našich zamestnancov.
Vzhľadom na vyššie uvedený sled udalostí v záujme ochrany zdravia pred nebezpečným respiračným ochorením Covid 19, vedenie Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov ako správcu zimného štadióna bolo nútené uzavrieť prevádzku tohto zariadenia až do odvolania. V prípade, že sa do 11.10.2020 neprejavia príznaky nákazy u ostatných zamestnancov strediska alebo že bude negatívny výsledok testu u zamestnanca predmetnej prevádzky a nebudú prijaté iné mimoriadne opatrenia Mestským krízovým štábom, bude pracovný režim zimného štadióna od 12, 10.2020 znovu obnovený.
S pozdravom
Na vedomie:
Odd. šaTK MsÚ BJ