NEWSLETTER č.1 2023/24

SEZÓNA 2023 / 2024
Vážení hráči (deti), milí rodičia
Konečne po pandemickom období Covidu 19 sme odohrali kompletnú sezónu
2022/2023.
V sezóne 2022/2023 sme sa naplno venovali nie len rozvoju našich mladých
hokejistov, ale aj kurzu korčuľovania pre prvákov a druhákov základných škôl
a materských škôl. Týchto kurzov sa zúčastnilo cca 500 detí.
Aj túto sezónu sa nám potvrdil veľký význam športových hokejových tried na
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, kde je úzko prepojené vzdelávanie a šport a kvalitná
práca trénerov , čoho výsledkom je záujem o našich hráčov v extraligových
kluboch. Ako napr. František Gajdoš (HK Nitra, reprezentant SR),Patrik
Sokoli( ŠKP Poprad), Oliver Kotvan (dorast HC Košice)…
Táto sezóna z ekonomického hľadiska bola náročná , kde v priebehu sezóny
nám stúpali náklady na dopravu.
Od 1.9.2023 budeme opäť otvárať triedy so zameraním na ľadový hokej na
prvom stupni ŽŠ, 1.A a na druhom stupni 5.C
02.05.2023 sme sa oficiálne prehupli v systéme SZĽH do novej
sezóny 2023/2024.
Čo to pre nás znamená?

 • presunuli sa deti z nižších do vyšších ročníkov
  napr. aj keď dieťa teraz navštevuje ešte tretí ročník v našom hokejovom
  systéme je už štvrták
 • sezónny poplatok v stanovenej výške sú povinný uhradiť všetci členovia
  klubu, členom klubu sa rozumie registrácia hráča do klubu
 • systém PAYSY nastavil preto aj nové poplatky, pre niektoré kategórie
  2023/2024
 • úhrady je potrebné uskutočniť do 15.dňa daného mesiaca ( za maj do 15.5,
  jún do 15.6 …)
 • variabilné symboly, ktoré vám boli vygenerované systémom PAYSY ostali
  nezmenené
 • dodržujte prosím variabilné symboly, ktoré vám boli vygenerované
  V sezóne 2023/2024 sa zvýšil ročný príspevok
  (11 mesiacov ) s možnosťou zaplatiť jednorazovo alebo s minimálnou
  mesačnou splátkou
  Kategória :
  0 – 3 HPP sezónny príspevok 385€ , mesačne 35€
  4 HP – 9.SHT – sezónny príspevok 495€ , mesačne 45€
  Kategória – Dorast musí vyplatiť sezónu jednorazovo €550 do konca mesiaca
  september 2023 ( 30.09.2023) s min splátkou máj – september 50€ ( máj 50€,
  jún 50€, august 50€, september 400€ )
  V mesačnom poplatku nie je zahrnuté štartovné na turnajoch, prípravných
  zápasoch a dopravu neorganizované Slovenským zväzom ľadového hokeja.
  V prípade platenia iba za účasť na tréningoch, registrovaný hráč,
  neregistrovaný hráč alebo hráč z iného klubu (mesta) po prípade účasť na
  zápase
  je cenník nasledovný :
  tréning : 10€
  zápas doma : 15€ zápas vonku : 20€
  úhrada sa vykonáva :
  SK21 0900 0000 0051 2571 3007 VS: 314000161
  ABSENCIA HRÁČA V TRÉNINGOVOM PROCESE
  Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV
  ( AJ ZDRAVOTNÝCH ) NEZAKLÁDA AUTOMATICKÝ NÁROK
  NA ZNÍŽENIE, ODPUSTENIE ALEBO VRÁTENIE
  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU.
  Zľavy z poplatku (benefity)
  Sprostredkovanie sponzora – na zľavu z poplatkov majú nárok
  rodičia (zákonný zástupca), ktorí sprostredkujú pre sezónu
  2023/2024 od právnickej osoby alebo fyzickej osoby peňažný
  dar (sponzoring) vo výške min.1 000,- Eur. Výška zľavy je
  100% z ročného poplatku za hráča.
  Súrodenci – na zľavu z poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi
  hráčmi v klube.. Výška zľavy je 50% z ročného poplatku mladšieho
  súrodenca.
  Zranenie, choroba – zľava bude posudzovaná individuálne
  Na základe žiadosti o zľavu z poplatku. Podmienkou žiadosti o zľavu z
  rodičovského poplatku v prípade dlhodobého zranenia hráča je dokladovanie
  nároku žiadosťou o zľavu s potvrdením od lekára, pri dobe liečenia viac ako
  12 týždňov. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne
  nárokovateľna. MHC 46 rozhodne o nároku žiadateľa do 15 kalendárnych
  dní od obdržania žiadosti.
  Tieto pravidla musíme dodržiavať vzhľadom na to, že sme viazaní
  smernicami, predpismi a súťažným poriadkom Slovenského zväzu ľadového
  hokeja, zmluvne viazaní s trénermi, dopravcom, prenajímateľmi,…,kde sú
  stanovené termíny, kedy musia byť vyplatené .Takisto v prípade porušenia
  smerníc ohľadom štartovného, súťažného poriadku a iných smerníc SZĽH,
  hrozia klubu sankcie.
  Ďakujeme Vám a tešíme sa na vás v novej sezóne