Opatrenia pri organizovaní športovej činnosti v ľadovom hokej COVID-19

2_ USMERNENIE – OPATRENIA COVID19 – nudzovy stav od 1_10_2020 do odvolania_TRENINGY upd 16 10 2020 – na stiahnutie

OPATRENIA PRI ORGANIZÁCII
ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ĽADOVOM HOKEJI COVID-19
p l a t n é p r e h o k e j o v é k l u b y S Z Ľ H
s v ý n i m k o u k l u b o v – ú č a s t n í k o v T i p o s e x t r a l i g y a I c e H o c k e y L e a g u e
– v š e o b e c n é p o k y n y
– t réningov ý pro ces
p o č a s n ú d z o v é h o s t a v u – a k t u a l i z á c i a 1 6 . 1 0 . 2 0 2 0
T i e t o o p a t r e n i a s ú ú č i n n é d ň o m 1 6 . 1 0 . 2 0 2 0 a n a h r á d z a j ú o p a t r e n i a S Z Ľ H p r i
o r g a n i z á c i i š p o r t o v e j č i n n o s t i z o d ň a 1 . 1 0 . 2 0 2 0
1 6 . o k t ó b e r 2 0 2 0 S Z Ľ H
1