NEWSLETTER Č.1 – SEZÓNA 2022/23

NEWSLETTER Č.1 – SEZÓNA    2022 / 2023

Väzení hráči (deti), milí rodičia

Po ďalšej náročnej sezóne spôsobenej pandémiou Covid 19 ,kde sa nám darilo na základe školského semafora, udržať v pravidelnom  tréningovom procese naše športové hokejové triedy, zriadene na Základnej škole s materskou školou Pod Vinbargom ( 1.ročník – 9.ročník ) a následne sa opäť rozbehli súťaže riadene Slovenským zväzom ľadového hokeja., sa nám podarilo zvládnuť sezónu 2021/2022

V sezóne 2021 / 2022 sme skvalitnili projekt ambasádorov voľnočasových aktivít, kde títo ambasádori sa venovali, kurzu korčuľovania na ľade, materským škôlkam a prvému stupňu základných škôl.

1.9.2022 sme opäť úspešne otvoril triedy so zameraním na ľadový hokej na prvom stupni 1.A a na druhom stupni 5.C

02.05.2022 sme sa oficiálne prehupli do novej sezóny 2022/2023.

Čo to pre nás znamená?

– posunuli sa deti z nižších kategórii do vyšších kategórii

napr. aj keď dieťa teraz navštevuje ešte tretí ročník v našom hokejovom systéme je    už štvrták

–  systém PAYSY nastavil  preto aj nové poplatky, pre niektoré kategórie 2022/2023

– sezónny poplatok v stanovenej výške sú povinný uhradiť všetci členovia klubu, členom klubu sa rozumie registrácia hráča do klubu

– úhrady je potrebné uskutočniť do 15.dňa daného mesiaca ( za maj do 15.5, jún do 15.6 …)

–  členovia, ktorí neuhradia mesačnú splátku členského poplatku ani po písomnej upomienke zaslanej prostredníctvom mailu do 7 dní, budú mať dočasne pozastavenú činnosť v klube. To znamená, že hráč sa nebude môcť zúčastňovať na tréningoch a zápasoch klubu, až do uhradenia

– variabilné symboly, ktoré vám boli vygenerované systémom PAYSY  ostali nezmenené

– dodržujte prosím variabilné symbol , ktoré vám boli vygenerované

V sezóne 2022/2023 sa bude platiť ročný príspevok

 (11 mesiacov ) s možnosťou zaplatiť jednorazovo alebo s minimálnou mesačnou splátkou

Kategória :

0 – 2 HPP sezónny príspevok 275€ , mesačne 25€

3 HP – sezónny príspevok 330€ , mesačne 30€

4 HP – 9.SHT – sezónny príspevok 385€ , mesačne 35€

Dorast a Junior – sezónny príspevok 440€, musia vyplatiť sezónu jednorazovo do konca mesiaca september 2022 s min splátkou máj – september 40€

V prípade platenia iba za účasť na tréningoch registrovaných hráčov, neregistrovaných hráčov alebo hráčov z iného mesta (klubu) napr. v čase dovolenky v Bardejove, rekreácie v Bardejovských Kúpeľoch… po prípade na zápase

 ( v prípade nominácie trénerom na daný zápas ) je nasledovný cenník

tréning : 10€

zápas doma : 15€           zápas vonku : 20€

úhrada sa vykonáva :

 SK21 0900 0000 0051 2571 3007  VS: 314000161

ABSENCIA HRÁČA V TRÉNINGOVOM PROCESE Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV ( AJ ZDRAVOTNÝCH ) NEZAKLÁDA AUTOMATICKÝ NÁROK NA ZNÍŽENIE, ODPUSTENIE ALEBO VRÁTENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU.

Zľavy z poplatku (benefity)

Sprostredkovanie sponzora – na zľavu z poplatkov majú nárok rodičia (zákonný zástupca), ktorí sprostredkujú pre sezónu 2022/2023 od právnickej osoby alebo fyzickej osoby peňažný dar vo výške 1 000,- Eur. Výška zľavy je 100% z ročného poplatku za hráča.

Súrodenci – na zľavu z poplatkov majú nárok súrodenci, ktorí sú aktívnymi hráčmi v klube.. Výška zľavy je 50% z ročného poplatku mladšieho súrodenca.

Zranenie, choroba – zľava bude posudzovaná individuálne

Na základe žiadosti o zľavu z poplatku. Podmienkou žiadosti o zľavu z rodičovského poplatku v prípade dlhodobého zranenia hráča je dokladovanie nároku žiadosťou o zľavu s potvrdením od lekára, pri dobe liečenia viac ako 12 týždňov. Výška zľavy a uplatnenie zľavy nie je automatická a ani právne nárokovateľna. MHC 46 rozhodne o nároku žiadateľa do 15 kalendárnych dní od obdržania  žiadosti.

Tieto pravidla musíme dodržiavať vzhľadom na to, že sme viazaní smernicami, predpismi a súťažiam Slovenského zväzu ľadového hokeja, zmluvne viazaní s trénermi, dopravcom, prenajímateľmi,…,kde sú stanovené termíny, kedy musia byť vyplatené .Takisto v prípade porušenia smerníc ohľadom štartovného, súťažného poriadku a iných smerníc SZĽH, hrozia klubu sankcie.

Tešíme sa s vami na novú sezónu v plnom zdraví a bez pandemických opatrení

Mgr. Bc. Tomáš Ivan

Prezident klubu MHC 46 Bardejov

Email:  ivan@mhc46.sk

Mobil :0948 128 830